Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

• Programul Operational Infrastructură Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României, identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene.

Programul Operaţional Infrastructură Mare conține Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor. Această schemă de finanțare este dedicată societăților care doresc să-și dezvolte/îmbunătățească capacitatea de producere a energiei regenerabile prin panouri/parcuri fotovoltaice pentru consum propriu.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare publică Ghidul solicitantului, condiții specifice de accesare a fondurilor pentru eficiență energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 11, Obiectivul Specific 11.1 Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al întreprinderilor.

Programul Operaţional Infrastructură Mare

Valoare acordată: 50.000€ – 500.000€ / beneficiar.
Cofinanțare: 35% – 70%, în funcție de dimensiunea societății și zona implementării.
Perioada de depunere: 18 octombrie – 1 noiembrie 2022, cu posibilitatea de prelungire.
Apelul de proiecte: Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile.
Data și ora deschidere apel de proiecte (începere depunere de proiecte): 13 octombrie 2022, ora 10.00.
Data şi ora închidere depunere de proiecte: 27 octombrie 2022, ora 17.00.

La data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să prezinte un contract de furnizare la locul de implementare al proiectului. Cu toate acestea, atunci când contractul respectiv nu acoperă o perioadă egală cu 12 luni calendaristice anterioare depunerii cererii de finanțare, analiza energetică se va baza pe date previzionate și vor stabili indicatorii energetici specifici angajați de către beneficiar. Pentru analiza financiară se vor utiliza prețurile din contractele de furnizare energie electrică/gaz natural/energie termică, după caz. PFA nu sunt incluse în categoria beneficiarilor eligibili în conformitate cu prevederile OUG 112/2022.

Condiții de îndeplinit

Programul Operaţional Infrastructură Mare

Beneficiarul desfășoară activitatea de producție/prestări servicii, cu excepția investițiilor imobiliare, consultanței, asistenței tehnice, și nu solicită finanțare pentru activitățile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu domeniile excluse de Regulamentul 1300/2013 și respectiv de Regulamentul 1407/2013/ Regulamentul  651/2014. Pentru domeniile excluse de regulamentele anterior menționate a se vedea secțiunea 1.9 la ghidul aplicabil.

Proiectul se poate realiza pe mai multe clădiri situate pe același imobil, identificat cu număr cadastral unic, cu mențiunea ca fiecare dintre clădirile respective să fie luate în calcul separat în analiza energetică.
De asemenea, în baza unei solicitări unice per apel la nivel de beneficiar, în cadrul proiectului pot fi incluse mai multe puncte de lucru, însă activitățile autorizate la punctele de lucru luate în considerare în analiza energetică trebuie să îndeplinească condiția privind activitățile economice, respectiv domeniile de activitate (clase CAEN) autorizate la punctele de lucru identificate ca locuri de implementare a proiectului, cu excepția domeniilor excluse.

Documente solicitate

Solicitantul trebuie să prezinte documentele ce atestă drepturile reale/de creanță solicitate conform Ghidului, declarația de consum, contractul de furnizare, precum și celelalte documente prevăzute în ghidul solicitantului pentru proiectele ce implică sau nu emiterea autorizației de construire pentru toate punctele de lucru incluse în cadrul proiectului.

Încadrarea proiectului în limitele minime și maxime conform prevederilor ghidului solicitantului:
• Nu este permisă includerea în cadrul aceleiași cereri de finanțare a unor măsuri de eficiență energetică și/sau de producere de energie din surse regenerabile pentru care sunt aplicabile intensități de ajutor de stat diferite;
• Solicitantul trebuie să îndeplinească condiția de eligibilitate privind depunerea unui singur proiect de investiții.

Analize energetice

În situația unui proiect cu mai multe puncte de lucru, în cadrul analizei energetice și declarației de eligibilitate vor fi menționate toate punctele de lucru incluse în cererea de finanțare, inclusiv codurile CAEN autorizate la punctele de lucru respective, pentru care se solicită finanțare.

Pentru proiectele unde se aplică schemele de ajutor de stat, un solicitant poate depune o cerere de finantare în care pot fi incluse mai multe puncte de lucru, cu respectarea conditiilor de mai sus, precum si cu conditia suplimentară ca pentru respectivele puncte de lucru sa fie aplicabilă aceeași intensitate a ajutorului de stat, în caz contrar solicitantul va aplica cea mai mică intensitate aferentă unuia dintre punctele de lucru incluse în analiza energetică, în caz contrar proiectul fiind ne-eligibil.

Analiza energetică va fi, realizată de către un manager sau un auditor energetic autorizat, după caz. Prin exceptie pentru interventiile prev la art 5 lit. d , coroborat cu art.9  lit b.,  managerul energetic trebuie să fie autorizat și independent de solicitant conform OUG 112/2022.

Beneficiari eligibili

Programul Operaţional Infrastructură Mare

Beneficiarii eligibili trebuie sa aibă calitatea de proprietar/superficiar/administrator/titular al unui drept de folosință/concesionar/locatar pentru imobilul în care se implementează proiectul sau proprietar/comodatar/titular al dreptului de folosință pentru utilajele care asigură implementarea proiectului. Obtinerea avizelor/autorizațiilor necesare pentru realizarea obiectivului proiectului este responsabilitatea solicitantului la finanțare.

Prezentarea acestor documente se va realiza ulterior intrării în vigoare a contractului de finanțare, în etapa de monitorizare. Cu toate acestea, pentru proiectele pentru care este necesară emiterea autorizației de construire, solicitantul trebuie să dovedească doar drepturile reale acceptate de ghidul solicitantului pentru aceste tipuri de proiecte, coroborat cu prevederile Legii 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Solicitantul nu trebuie să mai fi beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități. De asemenea, pentru aceleași costuri eligibile, beneficiarul nu a mai solicitat finanțare din alte surse publice, inclusiv fonduri UE.

Criteriul de mai sus are rolul de a evita dubla finanțare pentru același obiectiv de investiții/costuri. In situația în care costurile pentru care se solicită finanțare sunt diferite de cele deja angajate pentru un alt proiect, atunci acestea pot fi eligibile în cadrul POIM, cu mențiunea că trebuie să fie evidențiat impactul fiecărui proiect în parte din perspectiva reducerii consumului de energie.

Articol realizat de Gabriela Dan, Redactor Arta Albă

Citiți pe Arta Albă și: România nu se va confrunta cu o criză alimentară

Înscriere la Newsletter

Articole similare

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Instagram

Articole recente

*Prin completarea câmpurilor ești de accord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform GDPR și înscrierea la Newsletter Arta Albă.