Măsura 131.A Regiunea Nord-Vest – ghid publicat

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), a publicat în 28 septembrie 2023, Versiunea a 2-a a Ghidul Solicitantului 131.A – Investiții productive inovatoare pentru microîntreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.
• Regiunea de Nord-Vest cuprinde 6 județe: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj.

Apelul de proiecte este competitiv, cu termen limită de depunere, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 30 octombrie 2023, ora 10:00 – 29 aprilie 2024, ora 10:00.

Obiectivul prezentei scheme îl constituie îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în cadrul microîntreprinderilor, prin oferirea de ajutor de minimis pentru realizarea de investiții.

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale. Este opțională includerea în proiect a investițiilor în active necorporale.

Valoarea ajutorului de minimis acordat este cuprinsă între 20.000 euro și 200.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data semnării contractului de finanțare, și reprezintă 90% din totalul cheltuielilor eligibile. Diferența de 10% reprezintă cofinanțare ce trebuie asigurată din surse proprii, ce exclud ajutoare de stat sau ajutoare de minimis.

Măsura 131.A Regiunea Nord-Vest

Activități eligibile

Este obligatorie includerea în cadrul proiectului cel puțin a activității 1 și/sau 2 din lista de mai jos:

 1. Construire, extindere spații de producție/prestare de servicii, inclusiv utilitățile generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI);
 2. Activități cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje și instalații de transportat și ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.
 3. Activități cu achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.
 4. Activități cu achiziția de brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

Este obligatorie realizarea activităților de informare și publicitate aferente proiectului în conformitate cu  Ghidul de Identitate Vizuală elaborat de MIPE și cu prevederile contractuale.

ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE CONEXE constau în activități de consultanță pentru managementul proiectului și/sau scrierea cererii de finanțare.

Măsura 131.A Regiunea Nord-Vest

Criterii de eligibilitate

Prezenta schemă de minimis se aplică microîntreprinderilor ce activează în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN) enumerate în anexa care face parte integrantă din decizie.

Pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta schemă întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și sunt înregistrate cu sediul social într-unul din județele din regiunea de Nord-Vest cel puțin la momentul primei plăți;

b) sunt calificate drept microîntreprinderi. Calitatea trebuie să existe atât la data depunerii aplicației de proiect, cât și la data semnării contractului de finanțare.

c) au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. O întreprindere care depune aplicația de finanţare în cursul anului N, trebuie să fi fost înființată cel mai târziu la 3 ianuarie N-1 (prima zi lucrătoare din anul N-1);

d) se angajează să suporte din resurse proprii cofinanțarea prevăzută în condițiile prezentului act administrativ;

e) Solicitantul nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat;

– Solicitantul a înregistrat și înregistrează inclusiv la data acordării ajutorului un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior acordării finanțării;

Și/Sau
– Solicitantul are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data acordării finanțării.

Alte criterii de eligibilitate

f) nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, jocuri de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;

g) nu dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare;

h) nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restanțe la buget și sumele de recuperat de la buget) datorate autorităților centrale sau locale, conform normelor legale în vigoare;

i) nu se află în una din situaţiile incompatibile cu acordarea ajutorului de minimis din fonduri publice;

j) nu intră în categoria de „întreprinderi aflate în dificultate”, așa cum acestea sunt definite în cuprinsul actului administrativ;

k) nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

l) nu fac obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei.

• UPDATE

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), a publicat în 6 decembrie 2023, Corrigendum nr. 3 pentru Ghidurile Solicitantului aferente apelurilor de proiecte PRNV/2023/121/1 – Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest și PRNV/2023/131.A/1 – Investiții productive inovatoare pentru microîntreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

Scopul modificărilor:

 • s-a revizuit mecanismul de derulare a apelurilor de proiecte din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027;
  s-a identificat necesitatea detalierii unor prevederi cu scopul de a clarifica interpretarea lor;
 • s-au identificat erori materiale care puteau crea confuzie în procesul de scriere și implementare a proiectelor;
 • s-a identificat necesitatea amânării depunerii proiectelor pentru o dată ulterioară.
  Noua perioadă de depunere a proiectelor este:

PRNV/2023/121/1 – Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest: 01.02.2024, ora 10:00 – 11.04.2024, ora 10:00.

Articol realizat de Gabriela Dan, Redactor Arta Albă

Citiți pe Arta Albă și: Piața de panificație din România

Înscriere la Newsletter

Articole similare

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Instagram

Articole recente

*Prin completarea câmpurilor ești de accord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform GDPR și înscrierea la Newsletter Arta Albă.